Inhoudelijk aanbod

Visi

Elk kind heeft zijn eigen talenten, die we volledig willen helpen ontplooien. Binnen onze school hebben we een bijzondere aandacht voor culturele en creatieve ontwikkeling. In onze school willen we werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod. De eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de Vlaamse Gemeenschap zijn daarbij richtinggevend. In de Vrije Basisschool Kermt worden, om die eindtermen te bereiken en de ontwikkelingsdoelen na te streven, de leer- en vormingsplannen van het Vlaamse Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO) gevolgd. We wensen een dynamische school te zijn met een opdracht voor deskundigheid waarbij we ook streven naar verdere uitbouw en verbetering, waarin we openstaan voor vernieuwing en daartoe begeleiding, nascholing en conferenties zien als belangrijke hulpmiddelen.
In de jaarplanning hebben we oog voor de samenhang binnen één vak, tussen de verschillende vakken en tussen de verschillende leerjaren.