Gemeenschap

Visie

De school is een kleine leefgemeenschap, met verschillende groepen. Werken aan een school als gemeenschap en organisatie is voor ons een belangrijk doel.
De verbondenheid in onze school willen wij beklemtonen door iedereen (leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, onderhoudspersoneel, secretariaat, de verantwoordelijken voor de opvang, CLB, …) te betrekken bij het scheppen van een hartelijk leefklimaat, waar onderlinge waardering bijdraagt tot een goede leef – en leersfeer. Met ons schoolreglement willen wij op een positieve manier rechten en plichten van ons schoolleven waarborgen.

We kiezen telkens opnieuw voor dialoog, door het organiseren van overlegmomenten om eensgezind te werken aan de opdrachten van onze school.
We werken samen met alle participanten door overlegmomenten, personeelsvergaderingen, participatieraden, vergaderingen met het oudercomit√©, het schoolbestuur, MDT, … te organiseren om te komen tot een gunstig werk – en schoolklimaat. Als enthousiast team vinden wij een evenwicht tussen ieders eigenheid en collegialiteit.
Bij dit alles staan de kinderen steeds centraal. We nodigen ze uit om mee hun school te maken : door hen, op hun niveau, de nodige verantwoordelijkheden te geven, leren ze op het oefenveld van de school hoe ze zich maatschappelijk kunnen inzetten.

Ons opvoedingsproject zal slagen door ons onderling samenwerken en vertrouwen in elkaar, in een sfeer van christelijke samenhorigheid. Onze school wordt zo een milieu waar directie, leerkrachten, opvoedend hulp- en administratief personeel, … met elkaar omgaan in de geest van Jezus Christus en dit in nauwe samenwerking met de ouders.
Wij trachten in deze complexe samenleving aan onze kinderen een maatschappelijke vorming aan te bieden die aandacht heeft voor democratie, multicultureel samenleven dichtbij en veraf.
Wij nodigen onze kinderen uit om op een kritische en creatieve manier op te komen voor een wereld die meer gericht is op vrede, gerechtigheid en liefde. Kinderen hopen op een mooie toekomst. Daarom zal de opvoeding in onze school gekenmerkt zijn door een groot en realistisch geloof in de toekomst.