Christelijke identiteit

Visie

Als katholieke school werken we aan een schooleigen christelijke identiteit, waarin het leven van Jezus Christus en zijn woord, het Evangelie, centraal staan. Zonder onze eigenheid prijs te geven, hebben wij eerbied voor kinderen met een andere godsdienstige gezindheid of opvatting. Van alle ouders verwachten we dat ze zich loyaal opstellen tegenover de christelijke geloofsopvoeding die we de kinderen trachten bij te brengen en dat ze de schoolse visie op geloofsopvoeding positief ondersteunen.
Onze school is een werk- en leefgemeenschap waarin alle participanten samen het christelijk geloof beleven. Dit gebeurt tijdens eenvoudige vieringen rond de kerkelijke feestdagen in de kleuterschool en gezamenlijke gebeds- en/of eucharistievieringen in de lagere school. Elke dag begint met een catechetisch moment.
Belangrijke waarden in het leven zoals trouw, rechtvaardigheid, vrede, vrijheid, respect voor het leven, worden uitgediept via verhalen en gespreksmomenten. Onze school wil opvoeden tot christenen in woord en daad. Het schoolteam leeft de evangelische boodschap voor, maar staat ook open voor andere levensovertuigingen, op voorwaarde dat men bereid is tot vredevol samenleven en respect toont voor de christelijke inspiratie.
De kinderen krijgen de kans om andere culturen te leren kennen en worden aangemoedigd om solidair te zijn met anderen. Zo ontdekken de kinderen hoe het christendom mensbevorderend is.
Onze school wil ook een deel zijn van de grote kerkgemeenschap. Heel de school leeft mee als de kinderen van het eerste leerjaar hun eerste communie doen in de parochiekerk, de vieringen in kerst- en paastijd, de parochiale advents- en vastenwerking. De kleuters brengen af en toe een bezoek aan het kapelletje naast de school. Daar wordt dan tijd gemaakt voor gebed en bezinning.
Het schoolteam zorgt voor een aangename sfeer, waarin elk kind zich goed voelt, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken.