Samen schoolmaken

Gemeenschap en organisatie

We hechten groot belang aan een warm leefklimaat waar iedereen zich thuis voelt en altijd zichzelf kan zijn. Onderlinge waardering draagt bij tot een goede leef- en leeromgeving. Deze positieve ingesteldheid zorgt voor een zeer familiale sfeer, die onze school typeert.

Kwaliteitsvol onderwijs kan niet zonder een goede organisatie die het realiseren van het schooleigen pedagogisch project ondersteunt. De gezamenlijke doelgerichtheid vanuit een duidelijke visie is daarbij heel belangrijk.

Met ons schoolreglement willen wij op een concrete manier rechten en plichten van ons schoolleven waarborgen. We kiezen telkens opnieuw voor dialoog, door het organiseren van overlegmomenten om eensgezind te werken aan de opdrachten van onze school. Als enthousiast team vinden wij een evenwicht tussen ieders eigenheid en collegialiteit. Bij dit alles staan de kinderen steeds centraal. We nodigen ze uit om mee hun school te maken : door hen, op hun niveau, de nodige verantwoordelijkheden te geven, leren ze op het oefenveld van de school hoe ze zich maatschappelijk kunnen inzetten.

Onze school wordt zo een milieu waar directie, leerkrachten, opvoedend hulp- en administratief personeel, … met elkaar omgaan met een open en positieve blik en dit in nauwe samenwerking met de ouders.

Wij trachten in deze complexe samenleving aan onze kinderen een maatschappelijke vorming aan te bieden die aandacht heeft voor democratie, multicultureel samenleven dichtbij en veraf.

Wij nodigen onze kinderen uit om op een kritische en creatieve manier op te komen voor een wereld die meer gericht is op vrede, gerechtigheid en liefde. Kinderen hopen op een mooie toekomst. Daarom zal de opvoeding in onze school gekenmerkt zijn door een groot en realistisch geloof in de toekomst.

Hoe ?

  • oudercomité
  • schoolbestuur
  • Personeelsvergaderingen (ook op scholengemeenschapsniveau)
  • Contact met ouders
  • Leerlingen helpen bij kleuters
  • leerlingenraad
  • Verantwoordelijke taken leerlingen (drankflesjes, taken in de klas, orde op de speelplaats…)
  • Teambuilding
  • Schoolraad